Πολιτική Συστημάτων Διαχείρισης

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε  μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, στις δραστηριότητες κατασκευής τεχνικών έργων, δεσμεύεται για:

 • Την επίτευξη στο μέγιστο βαθμό της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών και την ανταπόκριση στις συμβατικές απαιτήσεις και στους σύγχρονους κανόνες καλής πρακτικής
 • την μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον,
 • την τήρηση των βασικών αρχών του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας
 • την ενίσχυση των επιχειρησιακών αξιών και αρχών της εταιρείας μέσω της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των συνεργατών σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφθοράς και δωροδοκίας και εργασιακών σχέσεων.

Η δέσμευση αυτή της εταιρείας βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

 • Συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις
 • Προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, μέσω της αναγνώρισης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.
 • Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και διασφάλιση ασφαλούς και περιβαλλοντικά ορθού χειρισμού και απόρριψής τους.
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
 • Αναγνώριση των κινδύνων με στόχο την εξάλειψή τους και την μείωση της διακινδύνευσης, σε όλους τους εργαζόμενούς της με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
 • Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης σε θέματα Ποιότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • Προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
 • Συνεργασία με αξιολογημένους προμηθευτές και υπεργολάβους, με κριτήρια ποιότητας και περιβάλλοντος,
 • Προστασία των αρχαίων μνημείων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της χλωρίδας-πανίδας του οικοσυστήματος, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες.
 • Συνεχής βελτίωση του εφαρμοστέου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Θέσπιση στόχων κατά την λειτουργία και εφαρμογή του Συστήματος, και παρακολούθηση της επίτευξής τους.
 • Διάθεση από την Ανώτατη Διοίκηση των απαιτούμενων πόρων ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων
 • Αναφορά και Διαχείριση Παραπόνων και Καταγγελιών

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει και θεωρεί, ότι η Ποιότητα και η Προστασία του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ και ως εκ τούτου δεσμεύεται για την συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Αγραφιώτης
20/01/2021