Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Κάθε Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι κινητού τύπου δηλαδή η «συμπίεση» των απορριμμάτων θα γίνεται χωρίς τη μεσολάβηση παγίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συμπίεσης, αλλά με την απ΄ ευθείας εκφόρτωση και συμπίεση τους σε ειδικά ημιρυμουλκούμενα οχήματα (συρμοί) τα οποία φέρουν ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης.