Το έργο

Το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» υλοποιείται με την μέθοδο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και προβλέπει την κατασκευή τριών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) μέγιστης δυναμικότητας 200.000 τν/έτος, τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων  (ΧΥΤΥ) και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Με το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» λύνεται το περιβαλλοντικό πρόβλημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για περίοδο πέραν των 30 χρόνων διασφαλίζοντας διαχρονικά την τήρηση των κανόνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλλον με την επίτευξη σταθερά υψηλών περιβαλλοντικών αποδόσεων.

Το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι τεχνολογικά αντίστοιχο με το έργο της ΜΕΑ Ηπείρου το οποίο ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και βραβεύθηκε ως «Έργο Υποδομών του 2018». Το έργο είναι σύμφωνο με όλες τις προδιαγραφές καλών πρακτικών της κυκλικής οικονομίας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβατικά προβλέπεται να επεξεργάζεται έως και 200.000 τόνους ετησίως.