Χώροι υγειονομικής ταφής υπολλείματος

Στους ΧΥΤΥ θα οδηγούνται τα υπολείμματα της επεξεργασίας, τα οποία αποτελούνται από αδρανή υλικά τα οποία δεν παράγουν οσμές και στραγγίσματα.

Οι χώροι ταφής θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι με όλες τις υποδομές αντιρρύπανσης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής ταφή των μη ανακυκλώσιμων υλικών.

Κάθε ΧΥΤΥ περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

  • Έργα στεγανοποίησης
  • Έργα διαχείρισης βιοαερίου
  • Έργα διαχείρισης ομβρίων
  • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
  • Έργα άμεσης αποκατάστασης των κυττάρων και επανένταξης στο ευρύτερο περιβάλλον.