Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

  • Home
  • Το έργο
  • Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Η σύμβαση ΣΔΙΤ Σύμβαση Σύμπραξης για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» υπεγράφη στις 14/6/2018 μεταξύ της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου, εταιρείας μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τέθηκε σε ισχύ στις 29/01/2021.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση, λειτουργία και συντήρηση του έργου για τα επόμενα 28 χρόνια (24 μήνες κατασκευαστική περίοδος και 26 χρόνια λειτουργίας).  Παράλληλα, καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής και του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) καθώς και όλες τις βασικές τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους του έργου, δίνοντας παράλληλα και το απαραίτητο περιθώριο ευελιξίας για αλλαγές και προσαρμογές σε μελλοντικές εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων.